Outsourcing

Tillförordnad hållbarhets-, miljö-, kvalitets-, arbetsmiljöchef

För många företag kan det finnas fördelar med att ta in personer externt för att utveckla och förvalta befintliga kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem.

Rollen som tillförordnad chef kan omfatta:

  • Ompaketering/förbättring av befintliga verksamhetssystem, drivs ofta i projektform
  • Förvaltning av verksamhetssystem utifrån ett tidskalendarium, se exempel nedan
  • Driva på hållbarhets-, miljö-, kvalitets-, och arbetsmiljöarbetet centralt och lokalt utifrån lagd strategi.

Mervärde

  • Ledningssystemet är "levande" och används ute i verksamheten
  • Säkerställer att gällande myndighetskrav och lagstiftning efterlevs
  • Anpassningar görs löpande i rutiner och instruktioner utifrån förändringar i lagstiftningen
  • Vi håller utbildningar till personal och nyckelpersoner i form av tex: kick off webbutbildningar, internrevisionsutbildningar
  • Trygghet med att upprätthålla sitt verksamhetssystem utifrån de åtagande som finns i ISO 26000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
  • Vi tar betalt för de antal nerlagda timmar som vi utför, inga "slacktimmar" existerar med denna lösning