Revision

Värdeskapande internrevisioner

VEGA har stor erfarenhet av internrevisioner gällande kraven i ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Syftet med internrevisioner är att ledningen skall ha möjlighet att fatta faktabaserade beslut för att ständigt förbättra verksamhetens arbete inom valt område, såsom miljö eller kvalitet.

VEGA går på ett systematiskt sätt igenom hur ledningssystemet praktiskt fungerar ute i verksamheten. Vi beaktar det som är bra, dålig och det som kan göras bättre. VEGA skräddarsyr alltid revisionerna utifrån kundens önskemål men fokus är alltid att revisionen ska förbättra verksamheten och skapa värde till företaget/organisationen.

Vid revision ansvarar VEGA för att:

  • Upprätta revisionsplan
  • Skicka ut revisionskallelse till berörda
  • Genomföra internrevisionen, kan ske tillsammans med berörda inom företaget
  • Upprätta slutlig revisionsrapport med avvikelser och förbättringsmöjligheter
  • Avrapportering
  • Vid behov utföra uppföljande revision